شهردارن قبلی منطقه هشت شهرداری اهواز

نام و نام خانوادگی :مهندس الياس دره شوري

مدت خدمت:82 الی 83

نام و نام خانوادگی :  مهندس سيدمحمود موسوي

مدت خدمت: 83 الي 86

نام و نام خانوادگی : مهندس غلامرضا منجزي

مدت خدمت : 86 الي89

نام و نام خانوادگی : مهندس عباس دغاغله

مدت خدمت : 89الي آبان 92